Lightmap on 16km2 island

Cách bake lightmap cho map rộng 16km2 trong Unity 2022

Chia sẻ một số kinh nghiệm và thủ thuật dùng để bake lightmap cho một map rộng, sử dụng terrain trong Unity 2022.