Cảnh báo y tế

Cảnh Báo Y Tế

Nhiều giấc ngủ liên quan đến điều kiện y tế, nó có thể khiến việc thích nghi với lịch trình ngủ đa pha trở nên khó khăn hơn và có thể không nên cố gắng thích ứng cho một số điều kiện được liệt kê dưới đây. Mặc dù bài viết này cung cấp thông