Triphasic

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Tri Core (3 Giấc Ngủ Chính)

Lịch trình liên quan đến kiểu ngủ Tri Core tương đối bất thường. Nó không phổ biến lắm do lịch trình khó khăn cùng với việc nhiều lần đánh thức. Các lịch trình trong nhóm này có 1 giấc ngủ chính tập trung vào SWS, 1 giấc ngủ chính tập trung vào REM và 1