Quá trình thích ứng

Quá Trình Thích Nghi Với Kiểu Ngủ Đa Pha

Sau khi bắt đầu một lịch trình ngủ mới, cần một thời gian để cơ thể có thể thích nghi. Nói chung, quá trình thích nghi trọn vẹn thường mất hơn bốn tuần. Nó tùy thuộc vào lịch trình, độ tuân thủ và sẽ khác nhau tùy theo từng người. Toàn bộ quá trình thích